پیچک ( علیرضا قزوه )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم ( علیرضا قزوه )
- گل آمده با سبزه به همراهی نوروز( علیرضا قزوه )
- کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات ( علیرضا قزوه )
- كجاست كعبه اگر مسجد الحرام تويي تو( علیرضا قزوه )
- طاقت آوردی خلیج فارس من( علیرضا قزوه )
- دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان( علیرضا قزوه )
- سه دانگ از صدای عاشیق ها ( علیرضا قزوه )
- ایمان ما دو نیمه شد ونان ما دو نیم ( علیرضا قزوه )
- دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد( علیرضا قزوه )
- اتّفاقا قرمز و سبز و سفید، اتّفاقا رنگ های شادتر ( علیرضا قزوه )
- سر به زیر انداختید و ماه تان از یاد رفت( علیرضا قزوه )
- جانی دارم چو جان دزفول ( علیرضا قزوه )
- ای مرگ! دیر کردی و طاقت تمام شد( علیرضا قزوه )
- من فکر می کنم مزه ی نان عوض شده ست( علیرضا قزوه )
- بسم رب النور بسم رب العشق ( علیرضا قزوه )
- نه پلکی می زند عقلم، نه راهی می رود هوشم( علیرضا قزوه )
- دو کوچه بالاتر از تماشا بهار شد بال و پر تکاندم( علیرضا قزوه )
- شب رفتنی است و راه ما روشن( علیرضا قزوه )
- نه آدم است اگر آدمی خطا نکند ( علیرضا قزوه )
- در کوچه بعد این همه قرن سر می کشد سر حسنک( علیرضا قزوه )
- چشم ما به در مانده بی خبر، وعده ی اجابت( علیرضا قزوه )
- به بام بر شده ام از سپیده ی تو بگویم( علیرضا قزوه )
- به جای زاهدان با جانماز و شانه در مسجد( علیرضا قزوه )
- چرخ زدم چه ناگاه ، نور شدم چه آسان( علیرضا قزوه )
- کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات( علیرضا قزوه )
- ای نسیم پر از عطر هندوها، هیچ از روح ( علیرضا قزوه )
- آمدیم از سفر دور و دراز رمضان ( علیرضا قزوه )
- دل خون شد و خنديد، ببينيد كَرَم را( علیرضا قزوه )
- برفی که این زمستان ببارد شاعرتر است( علیرضا قزوه )
- در خود شکست آن شب، از خود برید عباس( علیرضا قزوه )
- فتوی ز دل خواستم گفت بگذر به میخانه ی دل( علیرضا قزوه )
- سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی( علیرضا قزوه )
- ای مرگ دیر کردی و طاقت تمام شد( علیرضا قزوه )
- با آن که آفریده شده ست آدم از خدا( علیرضا قزوه )
- مختار! راهی نمانده است( علیرضا قزوه )
- نام تو در باران نام تو در رنگین کمان ( علیرضا قزوه )
- به من نمی چسبد این فروردین ( علیرضا قزوه )
- دو کوچه بالاتر از تماشا بهار شد بال و پر تکاندم( علیرضا قزوه )
- شب و روزم گذشت به هزار آرزو ( علیرضا قزوه )
- كاروان از هفت شهر عشق و عرفان بگذرد ( علیرضا قزوه )
- اوّل مهر رسید و من در همان " اوّل آ " بودم( علیرضا قزوه )
- هله یاران دلم شکسته ست چه کنم با شکسته بالی؟( علیرضا قزوه )
- ترک دنیا کن و بگریز از این کلّاشان( علیرضا قزوه )
- امروز نصیحت نتوان کرد دو کس را( علیرضا قزوه )
- آدما آسمونو می خوان چه کار ( علیرضا قزوه )
- دنیا حکایت تلخی ست از درد و غصّه و ماتم( علیرضا قزوه )
- ترس دارم به زیادت بکشد کم شدن من( علیرضا قزوه ) ...
- ای نسیم پر از عطر هندوها، هیچ از روح معبد خبر داری؟( علیرضا قزوه )
- دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان( علیرضا قزوه )
- ز فرط گريه باران مي چکد از دستم اين شب ها( علیرضا قزوه )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد